Jumaat, November 07, 2008

Bi'dah - Perantaraan Kepada Kufur 8

KAITAN DAN PERBEZAAN DI ANTARA BID’AH DENGAN
AL-MASALIH AL-MURSALAHKedua hal di atas dikaitkan kerana tiada dalil syarak yang khas ke atasnya.
Sedangkan Al-Masalih Al-Mursalah melibatkan perkara di mana terdapat dalil syarak secara umum akan maksud sesuatu amalan tanpa dalil yang khas terhadapnya serta ia berlaku di dalam muamalat sahaja. Al-Masalih Al-Mursalah boleh dikesan dengan aqal akan maksudnya yang terperinci, berbeza dengan ibadat sebagaimana hal keadaan wudhu’, tasyahud, memandikan janazah, mandi junud yang tidak dapat difahami aqal sepenuhnya melainkan menurut maksud dalil-dalil syarak yang telah dijelaskan sahaja.


Manakala bid’ah lahir daripada sifat ghuloo(melampaui batas) manusia baik dari segi

menambah-menambah maupun mengurangi di dalam beribadat, dalil-dalil yang tidak sah seperti menggunakan hadith palsu, taqlid buta dan sebagainya bahkan ia berlaku di dalam ibadah.Penerimaan Ulama Fiqh Sebagai Sumber Syariat :


• Ada yang menerimanya
• Ada yang tidak pasti berkenaannya dan kebanyakan mereka menerimanya dengan menentukan syarat-syarat yang tertentu
• Ada yang menolaknya sebagai satu sumber syariat
Kesimpulannya bahawa majoriti ulama’ fiqh telah menetapkan Al-Masalih Al-Mursalah sebagai satu sumber hukum syarak yang sah dibinakan hukum-hakam ke atasnya dengan kaedah-kaedah yang teliti.


Pendapat Yang Menerima Al-Masalih Al-Mursalah
• Imam Malik Rah., menyetujuinya dalam hal-hal adat dan muamalat yang secara terperincinya tidak disyariatkan oleh Allah dan kemudian melihat kepada setiap maslahat yang bersesuaian dengan `aqal dan hikmat pensyariatan
• Imam Ahmad ibn Hanbal Rah.
• Imam Ibn Taimiyah Rah., menyetujui tetapi lebih berhati-hati kerana takut berlebihan dalam penggunaannya yang boleh membawa kepada salah-guna lalu merosakkan pensyariatan Islam
• Imam Ibn Al-Qoyyim Rah., berpendapat lebih kurang sama dengan Imam Malik Rah., katanya, Sesungguhnya asas dan pembinaan syariat adalah untuk hikmah dan kemaslahatan manusia. Beliau mengkhususkan perbicaraannya berkenaan hal ini di dalam kitabnya A’lam Al-Muq`in pada bab bertajuk : Penukaran Fatwa Dan Perselisihan (Pendapat) Berkenannya Bersesuaian Dengan Penukaran Zaman, Tempat, Hal, Keadaan, Niat Dan Adat juga bab : Hikmah Dalam Penukaran Fatwa Disebabkan Penukaran Hal Keadaan
• Sulaiman At-Thufi (W 761H) yang berlebihan dalam menggunakannya. Ia menjadikannya asas pensyariatan walaupun bertentangan dengan nas yang sohih. Bahkan `aqal dan bukan nas yang sohih dijadikan dasar untuk menilai sesuatu maslahah. Disebabkan ini, beliau ditohmah sebagai pelampau atau ekstremis


Pendapat Yang Menerima Tanpa Kepastian Atau Dengan Syarat-Syarat Tertentu

Mengenai Al-Masalih Al-Mursalah
• Imam Asy-Syafiea Rah.
• Imam Abu Hanifah Rah.
• Imam Al-Ghazali Rah.
• Pendapat Yang Menolak Al-Masalih Al-Mursalah
• Al-Aamidi
• Ibn Hazm Az-Zahiri (beliau juga mengingkari segala jenis Qiyas

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi DiA hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNYA bagimu
Al-Maidah – 6


Imam Asy-Syathibi di dalam kitabnya Al-`I’tisom, A’laam Al-Muq’in oleh Ibn Al-Qayyim atau Al-Mustafa oleh Al-Ghazali juga memperdalilkan perbuatan para sahabat dan ulama’ salaf lain yang telah mengamalkan konsep Al-Masalih Al-Mursalah dalam kehidupan mereka sebagai bukti menunjukkan bahawa amalan yang ditetapkan melalui kaedah ini diterima sebagai sumber pensyariatan yang sah.

Bahan bacaan yang dianjurkan:
• Fiqh Awlawiyyat - Dr.Yusuf Al-Qorodawi
• Manhaj `Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah – Ismail Bin Omar
• Al-Bid’ah : Bahaya & Keburukannya – Drs. Abdul Ghani Azmi Bin Haji Idris
• Salah-faham Terhadap Bid’ah – Dr.Abdul Malik Abdur Rahman As-Sa’adi

1 ulasan:

mancai berkata...

terima kasih dengan info2 kat sini... banyak yang perlu di ketahui dan ada disini...