Jumaat, Oktober 31, 2008

Bi'dah - Perantaraan Kepada Kufur 5

Beberapa Contoh Sebab-Musabab Timbulnya Bid’ah

• Kecenderungan hati kepada dunia memandu tubuh juga pemikiran kepadanya lalu dicicirkan asas asal maksud menuntut ilmu yang kemudiannya menjunjung hawa-nafsu dan `aqal sebagai pemutus sesuatu perkara
• Lahirnya generasi demi generasi sedemikian yang mewarisi `amalan dari generasi sebelumnya yang bercampur-baur membawa kepada percambahan bid’ah
• Bahasa Arab terpinggir apabila bahasa selainnya dimartabatkan dan ini makin menyukarkan untuk memahami lebih mendalam setiap nas-nas yang ada melainkan dengan tafsiran bahasa lain yang kurang gaya-nilai berbanding bahasa Arab
• Tidak didedahkan dengan sunnah Nabi S.A.W samada melalui halaqah ta’lim maupun pekerjaan sehari-hari yang mana perlawanan (bid’ah) jualah yang akan mengambil-alih hatta menyuburkan ibadat yang ghuloo/berlebih-lebihan melampau batas
• Penyelewangan Ulama’ dan Umara’ di dalam melaksanakan ‘amar maaruf nahi munkar yang mana diamnya ulama’ menjadikan umara’ baik jahil ataupun tidak akan lancang berfatwa membuta-tuli kemudian diikuti rakyat di bawah
• Penentang bid’ah dengan bid’ah sebagaimana Khawarij menafikan Muktazilah atau menggantikan sesuatu bid’ah dengan bid’ah lain pula
• Kesan pengaruh suasana akibat iman yang lemah atau cacat atau rosak bahkan tercabut tanpa disedari yang mana contoh pengaruh adalah seperti kemasukan besar-besaran falsafah Yunani ke dalam dunia Islam di zaman Islam mula berkembang di Rom dan Greece juga Iran yang tidak kurang pengaruh Majusinya. Begitu juga pengaruh pendapat-pendapat orientalis, gerakan liberal-plural, pembebasan hak wanita juga motivasi-motivasi berasaskan logik semata-mata
• Ta’sub bermazhab yang kelak mengingkari mazhab lainnya lalu jadilah ia seorang yang ghuloo, taqlid buta, talfiq sesuka hati tanpa jalan yang benar
• Menjauhi halqah-halqah ta’lim, menjauhi para ulama’ serta sahabat yang condong jantungnya ke akhirat serta berdolak-dalik atas urusan agama demi menyediakan panca-indera untuk memberati hal-ehwal dunia
Solusinya

• Pro-aktif daripada individu dan masyarakat dalam mendorong untuk bertaqarrub kepada Allah dengan sunnah Nabi S.A.W yang sohih
• Bersikap analitis dalam menerima sesuatu maklumat tanpa terus menerima bulat-bulat dengan cenderung merujuk sunnah salafus soleh terlebih dahulu
• Mengutamakan ilmu agama yang asas bagi setiap Muslim kemudian diikuti ilmu keduniaan bagi manfaat seluruh kaum Muslimin
• Berganding bahu daripada Umara’, Ulama’ dan rakyat dalam mengerjakan amar ma’ruf nahi munkar dengan mengukuhkan asas-asas kerja dakwah, ta’lim wa ta’lum, ibadah dan khidmat
• Istiqomah pada yang sunnah walaupun sedikit daripada ghuloo walhal berdiri padanya bid’ah
• Mendahulukan Quran dan Sunnah sebagai pemutus di dalam perselisihan

Selasa, Oktober 28, 2008

Bi'dah - Perantaraan Kepada Kufur 4


Asal Hukum

Beberapa perkara asas dalam menentukan sesuatu hal supaya tidak sewenang –wenangnya dirumuskan sebagai bid’ah yakni ;


Sesuatu yang tidak dilakukan itu tidak menunjukkan yang dianjurkan oleh syariat dan tidak juga ditegah olehnya, tetapi perkara tersebut dikira sebagai perkara harus (ibahah asliyah). Jadi apabila sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulillah S.A.W dan para Sahabat R.A tidak menjadi dalil yang ia disuruh, maka ia juga tidak boleh dijadikan dalil yang ia ditegah selagi mana tidak terdapat dalil yang jelas menegahnya. Namun diingatkan, hendaklah dilihat adakah ia termasuk dalam mana-mana kaedah am syariat (qowa’id syar’iyyah) atau ia dapat diqiaskan dengan perkara yang disebut nas? Sekiranya ia termasuk dalam perkara tersebut, maka kita mengatakan bahawa ia terdapat di dalam syariat. Dan sekiranya ia ditolak oleh kaedah atau bertentangan dengan nas-nas, maka kita katakan yang ia adalah bid’ah.


Namun begitu, para ulama’ Salaf telah menggariskan panduan asas dalam kaedah untuk melaksanakan ibadah di dalam Islam.


Asal hukum di dalam ibadat adalah tawaqqud (berhenti hingga ada dalil)
Perkataan Al-Imam As-Subki dinukilkan oleh Ibn Hajr Asl-`Asqolani, Fath Al-Baru : 4/174
Asal hukum di dalam ibadat adalah jika ia tidak dituntut, ia tidak berlaku
Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh AL-Minhaj : 3/109
Asal hukum di dalam ibadat adalah jika tidak dituntut, adalah terbatal
Perkataan Asy-Syaubaru dinukilkan oleh l-Bujairami Asy-Syafie, Hasyiah Al-Bujairami ‘Ala
Al-Khatib : 3/497)
Bahawasanya asal hukum di dalam ibadat adalah tidam membawa kepada wajib melainkan dengan adanya dalil
Muhammad ibn Yussuf ibn `Isa Fitsy Al-Ibadi
Asal hukum dalam perkara bermanfaat ialah mubah (harus), manakala dalam perkara mudhorat ialah haram. Maka berkata ramai ulama’ antaranya Al-Imam Isnawi, dan ini hanya berlaku selepas disyariatkan dengan dalil-dalil syarie, sedangkan sebelum warid (ada dalil), maka pilihan para ulama’ ialah waqf (berhenti pada dalil)
As-Syeikh Muhammad ibn Muhammad : At-Taqrir Wa At-Tahbir, 3/198
Asal hukum di dalam ibadah adalah tawqif (bersandarkan kepada dalil)
Syarh Al-Bahjah Al-Wardiyyah : 4/150
Asal hukum dalam ibadat adalah dilarang, maka tidak disyariatkan daripadanya melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah & RosulNYA. Manakala asal hukum di dalam muamalat dan kepenggunaan seluruhnya adalah harus, maka tidak diharamkan melainkan apa yang diharamkan oleh Allah & RosulNYA
As-Syeikh Abd.Rahman As-Sa’di : Tafsir Al-Latif Al-Mannan Fi Khulasah Tafsir Al-Ahkam, 1/299
Asal hukum di dalam ibadat adalah apa yangdisyariatkan. Dan setiap bid’ah adalah kesesatan, inilah makna penyaksian bahawasanya Muhammah adalah Rosul Allah
As-Syeikh Abd.Rahman ibn Muhammad Al-Hanbali : Hasyiah AL-Usul AL-Thalathot, 1/91
Asal hukum dalam semua perkara adalah harus kerana Allah telah mencipta bagi hambaNYA semua benda di atas muka bumi untuk mereka manfaatkannya, melainkan apa yang diharamkan olehNYA S.W.T. Asal hukum di dalam ibadat adalah dilarang dan bersandarkan dalil, melainkan apa yang thabit di dalam syarak ia disyariatkan oleh Allah Azza Wa Jalla atau dari Rasulillah S.A.W
As-Syeikh Said ibn `Ali Al-Qahtani : Fiqh Al-Da’wah Fi Sohih AL-Imam Al-Bukhori, 4/195
Asal hukum di dalam ibadat adalah terbatal melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah & RosulNYA
Ibn Qoyyim Al-Jawziyyah : Ahkam Ahli Al-Dhimmah, 1/121
Maka dengan membanci usul syariah, kita mengetahui bahawa ibadat-ibadat yang diwajibkan oleh Allah atau yang disukai oleh Allah tidak thabit (kewujudannya) melainkan dengan dalil syarak. Adapun adat, adalah kebiasaan manusia tentang dunia mereka daripada apa yang diperlukan oleh mereka, dan asal hukum di dalam hal ini adalah tidak dilarang. Oleh itu, tidak dilarang yang melainkan apa yang dilarang oleh Allah S.W.T. Demikian itu kerana perintah dan larangan adalah syariat Allah dan ibadat tidak boleh tidak mestilah sesuatu yang diperintahkan, maka apa-apa yang tidak thabit bahawa ia diperintahkan bagaimana hendak dihukum bahawa ia adalah ibadah? Begitu juga sesuatu yang tidak thabit di dalam ibadat bahawa ia dilarang, bagaimana boleh dihukum bahawa ia dilarang? Oleh demikian, Ahmad (Ibn Hanbal) dan selain beliau dari kalangan Fuqaha’ ahli hadith berkat, Sesungguhnya asal hukum di dalam ibadat adalah tawqif, maka tidka disyariatkan daripadanya melainkan apa yang disyariatkan oleh AllahTa’ala
As-Syeikhul Islam Ibn Taimiyah : Majmu Fatawa, 6/542
`Amalan terbahagi kepada 2; ibadat dan muamalat. Adapun ibadat apa-apa sahaja daripadanya yang keluar dari perintah Allah dan RosulNYA secara keseluruhannya, maka ia tertolak kepada pelakunya. Pelakunya termasuk di dalam maksud ayat . Oleh itu, barangsiapa mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu `amalan yang tidak dijadikan oleh Allah dan RosulNYA sebagai ibadat, maka `amalan itu adalah bathil dan tertolak kembali kepadanya. Ini sama seperti orang-orang yang solat di Al-Bait (Masjidil Haram) secara
bersiul-siul dan bertepuk tangan. Sesungguhnya Nabi S.A.W telah melihat seorang lelaki yang berdiri di bawah panas matahari, lalu Baginda bertanya tentangnya, dijawab kepada Baginda : Sesungguhnya dia (lelaki itu) bernazar untuk berdiri dan tidak duduk, tidak berteduh dan berpuasa. Nabi S.A.W mengarahkan dia supaya duduk dan berteduh, juga mengarahkannya meneruskan puasanya(HR Bukhori, Abu Daud dll). Maka Rosul tidak menjadikan perbuatan berdiri dan berpanas di bawah matahari itu sebagai qurbah (perbuatan mendekatkan diri kepada Allah) yang perlu dipenuhi lantaran nazarnya.
Ibn Rajab Al-Hanbali : Jami’al `Ulum Wa Al-Hikam, 7/3


Selasa, Oktober 21, 2008

Bi'dah - Perantaraan Kepada Kufur 3

Definisi Bid'ah Dari Segi Bahasa


Qul maa kuntu bid'aamminarrosuli
"Katakanlah aku bukanlah yang terawal daripada rasul-rasul."

Al-Ahqof - 9Daripada perkataan asal yang sama, juga didapati perkataan Al-Badii' yang merupakan salah satu dari nama-nama ALLAH S.W.T membawa maksud pengujudan/perekaan dalam mengadakan segala sesuatu. Maka dialah yang mencipta segala makhluk iaitu mengadakan mereka sepertimana firmanNYA :
Badi’ussamaa waa tiwal-ardh
(ALLAH) Yang mencipta langit dan bumi.

Al-Baqoroh – 117

Kesimpulannya, dari segi lughoh, bid’ah ialah segala yang berlaku yang tiada mempunyai suatu contoh yang sama dengannya sebelum darinya.Definisi Bid'ah Dari Segi Syarak


Umumnya ulama’ agak berbeza pendapat mengenainya yakni ada yang menjadikannya sebagai berlawanan dengan As-Sunnah dan ada pula yang mentakrifkannya sebagai umum iaitu merangkumi semua perkara yang berlaku selepas zaman Rasulillah S.A.W sama ada baik atau pun buruk.
Oleh demikian, definisi yang terbaik di antara keduanya adalah Bi’dah merupakan satu perkara yang direkai di dalam agama yang seakan-akan menyamai atau menyerupai hukum syarak yang bertujuan untuk pengabdian(taqorrub) kepada ALLAH tetapi tanpa mempunyai sebarang dalil syarak yang sohih terhadap kesohihan perbuatan tersebut sama ada dari segi asal atau pun keterangan (istinbat) syarak dari dalil-dalil tersebut.
(Nafsil Mussodiru Auw Al-I’tisom Lisy Syathibi, Darul Ma’rifah, Beirut 1402H)


Maka ia menjadikan bid’ah sebagi berlawanan dengan As-Sunnah dan dengan itu kesemua bid’ah adalah ditegah lagi menyesatkan.Pembahagian Bid’ah Pada Hal Tertentu
(Menurut Hal Keadaan Ia Berlaku)


Bid’ah Fe’liah & Tarkiyah


• Maksud: (Fe’liah) Mengerjakan sesuatu `amalan perbuatan bertentangan dengan syarak atau mengerjakan sesuatu `amalan yang tidak dikerjakan oleh Salafus Soleh. (Tarkiyah) Meninggalkan perkara-perkara yang dituntut oleh agama kerana memandangnya lebih baik tidak dikerjakan apa yang telah dituntut mahupun digalakkan.
• Contoh : (Fe’liah) Mengada-adakan hadith palsu, menokok-tambah/mengurangkan hukum yang ditentukan Allah S.W.T, menambah/mengurangkan kafiat solat, mereka puasa atau solat khusus pada waktu-waktu khusus atau pada waktu terlaran, menyeksa diri dalam beribadah, merombak-ubah hukum yang telah ditetapkan Allah & Rosul. (Tarkiyah) Tidak mahu berkahwin kerana hanya mahu bermuroqobah tanpa sebab yang dibolehkan syarak, berpuasa terus-menerus tanpa iftar @ berbuka, mengharamkan atas diri sesuatu yang halal tanpa sebab yang dibolehkan syarak, meninggalkan hukum Allah dan Rosul kerana mengutamakan aqal fikiran (mendahulukan aqal dari Quran & Sunnah). Jelas ia sebahagian ghuloo @ melampau-lampau
Bid’ah `I’tiqodiyah, `Amaliyah & Qauliyah


• Maksud: (`I’tiqodiyah) Pekerjaan hati atau pegangan `aqidah yang tersasar dari asas-asas `aqidah ahlus sunnah wal jamaah. (`Amaliyah) Adapun bid’ah kategori ini adalah merangkumi setiap bid’ah yang melibatkan perilaku anggota tubuh-badan. (Qauliyah) Pekerjaan lisan Mengubah sesuatu yang datang mdari Rosul dengan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan sunnah.
• Contoh : (`I’tiqodiyah) Terbentuknya firqoh-firqoh yang 72 (`Amaliyah) Lahir melalui bid’ah `I’tiqodiyah. (Qauliyah) Juga lahir melalui bid’ah `I’tiqodiyah


Bid’ah Zamaniyah & Mahaniyah


• Maksud: (Zamaniyah)Bersangkutan dengan masa/zaman tertentu, lazimnya berdasarkan sesuatu `amalan untuk dikaitkan dengan waktu tertentu. (Mahaniyah) Dikerjakan ditempat tertentu dengan `amalan tertentu.
• Contoh : (Zamaniyah)Menyambut malam Nisfu Sya’ban, Mandi Safar, Solat Khas Malam Lailatul Qadr dsb (Mahaniyah) Menziarahi qubur orang-orang soleh untuk bertawassul, membesarkan/memuliakan sesuatu tempat tanpa haqq.
Bid’ah Kulliah & Juzz’iyah


• Maksud: (Kulliah)Bererti keseluruhan, memberi kesan kepada orang ramai( Juzz’iyah) Bererti sebahagian, memberi kesan kepada pelakunya sahaja.
• Contoh : (Kulliah) Menggunakan aqal untuk menetapkan sesuatu baik dan buruknya sebagai ganti syarak dan seperti menolak hadith-hadith Aahad (bukan mutawatir) menjadi hujjah dan mengingkari ber’amal dengan hadith-hadith Aahad.( Juzz’iyah) Menyalahi sunnah perbuatannya namun tidak menjadi ikutan baik fikiran dan ‘amal-perbuatannya.
Bid’ah Haqiqiyah & Idhofiyah


• Maksud: (Haqiqiyah)Sama sekali tidak mempunyai dalil dari Quran, Sunnah, atau lain-lain kaedah syarak( Idhofiyah) ‘Amalan sunnah yang dilakukan dengan melampau-lampau atau bukan pada tempatnya
• Contoh : (Haqiqiyah)Tawaf di perkuburan, memulakan solat dengan salam, mengutamakan adat ke atas syarak ( Idhofiyah) Mengeraskan bacaan Quran di dalam masjid yang menganggu jamaah lain yang sedang beribadat, membaca selawat beramai-ramai dengan keras serta bersalam-salam selepas mengerjakan solat sehingga menganggu ketenteraman masjid.


Bid’ah Ibadiyah & Ah’adiah
• Maksud: (Ibadiya)Dilakukan dengan maksud untuk bertaqarrub dengan Allah. ( Ah’adiah) Berkaitan urusan muamalah antara manusia yang bertentangan dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah & RosulNYA.
• Contoh : (Ibadiyah)Umumnya dikaitkan dengan ‘ibadah-‘ibadah yang bersandarkan pada hadith maudhu’, matruk, Isroiliyat dsb.( Ah’adiah) Kahwin tanpa mahar, mentalaqi isteri ketika sedang haidh, menghalalkan riba’ atas nama jual-beli dsb.

Jumaat, Oktober 17, 2008

Bi'dah - Perantaraan Kepada Kufur 2

Yang paling aku takuti menimpa manusia ialah dua perkara yakni mereka mengutamakan pendapat mereka sendiri dari apa yang mereka ketahui dan mereka menjadi sesat sedangkan mereka tidak terasa(sedar).
Umar Al-Khattab R.A, Al-`I’tisham : 78Apakah kamu melihat cahaya antara dua biji batu ini? Mereka (para sahabat R.A) menjawab : Wahai bapa Abdullah, kami tidak melihat cahaya antara dua batu itu melainkan sedikit sahaja. Beliau lalu berkata : Demi Tuhan yang diriku ini di dalam tanganNYA, bid’ah-bid’ah pasti akan lahir sehingga kebenaran tidak dapat dilihat kecuali sekadar cahaya antara dua batu ini. Demi ALLAH! Bid’ah-bid’ah akan merebak sehingga apabila ditinggalkan sesuatu bid’ah itu lalu mereka berkata: Engkau telah meninggalkan sunnah.
Umar Al-Khattai R.A, A-`I’tisham : 78


Tiap-tiap ibadat yang tidak dikerjakan oleh sahabat, maka janganlah kamu kerjakannya
Huzdzaifah Al-Yamani R.A, Ar-Ruju;ilal Quran was Sunnah : 286


Tiap-tiap ibadat yang tidak di’ibadati oleh sahabat-sahabat Rosul S.A.W, maka janganlah ber’ibadat dengannya.
Huzdzaifah Al-Yamani R.A, Ar-Ruju;ilal Quran was Sunnah : 286


Semua bid’ah adalah sesat walaupun orang ramai memandangnya baik.
Ibn Umar R.A, Ar-Ruju’ilal Quran was Sunnah : 286


Tukang bid’ah itu tidak bertambah ijtihadnya, puasanya, solatnya melainkan bertambah jauh

dengan Allah.
Hassan Al-Basri R.A T (Seorang tabi’in, murid Ali Karomallohu Wajhah) : Al-`I’tisham : 82

Barangsiapa mengada-adakan satu bid’ah dalam Islam yang dipandangnya baik, maka sesungguhnya ia telah menyangkakan bahawa Muhammad telah mengkhianati Risalah Allah,kerana Allah telah berfirman: Pada hari ini telah AKU sempurnakan kepada kamu agama kamu dan telah AKU cukupkan ke atas kamu nikmatKU dan telah AKU redhoi Islam itu menjadi agama bagi kamu
(Al-Ma’idah : 3)

Imam Malik Rah. : Ar-Ruju’ilal Quran was Sunnah : 287

Dan ini menjelaskan bahawa adalah haram bagi seseorang ber’amal (berhukum) dengan Al-Istihsan (mendahulukan sesuatu hukum atas hukum yang lain kerana keadaan tertentu) sekiranya Al-Istihsan itu berlawanan dengan yang baik. Dan yang baik itu dari Al-Kitab dan As-Sunnah.
Ar-Risalatu Asy-Syafie, Tahqiq wassharif/Ahmad Syukri, bab Al-Istihsan 503


Dan ini menunjukkan bahawa tiada seorang pun selain Nabi S.A.W yang dibolehkan memberi pendapat melainkan dengan berdalil. Dan tiada dibenarkan memberi pendapat hanya dengan Al-Istihsan. Sesungguhnya pendapat yang berdalilkan Al-Istihsan adalah merupakan suatu perkara yang direkai akannya dan tidak berdasarkan dari contohyang lepas (salaf).
Ar-Risalah, bab Kaifal Bayan : 25


Bid’ah pada syarak ialah mengadakan sesuatu yang tiada wujud di zaman Rasulillah S.A.W dan ia terbahagi kepada bid’ah hasanah dan bid’ah qobihah.
Al-Imam An-Nawawi, Tahzib l-Asma’ Wal Lughat 3/22


"Usul bid'ah adalah empat yakni Ar-Rafidhoh (Syi'ah), Al-Khawarij, Al-Qodariyah & Al-Murjiah."
Al-Imam Abdullah Ibn Mubarok w 181H (Majmu Fatawa, 5-350)*Masing-masing 72 firqoh itu merupakan kematangan 4 golongan ini.


Perselisihan manusia kesemuanya kembali kepada tiga usul yakni setia.p satu mempunyai lawannya yang bertentangan. Sesiapa yang gugur dari berpegang dengannya maka ia jatuh ke dalam lawannya. Tauhid lawannya syirk, As-Sunnah lawannya bid’ah dan tho’at lawannya maksiat.
Yahya Ibn Mu’az Ar-Rozi (w 258H)


Pada satu waktu aku melalui padang teh bani Israil, maka terlintas di hatiku bahawa ilmu haqiqat itu berlainan dengan ilmu syariat, tiba-tiba ada orang membisik kepadaku : Tiap-tiap haqiqat yang tidak mengikuti syariat adalah kufur.
Abu Bakr Ad-Daqqoq : Al-`I’tisham : 122


Adalah manusia pada masa jahilliah mengikut apa yang dipandang elok oleh aqal dan tabiat mereka, maka datanglah Nabi S.A.W lalu menolak mereka ke dalam syariah dan mengikuti syariah, maka aqal yang benar waras ialah yang dipandang elok oleh syariah dan memandang jelek apa yang dijelekkan oleh syariah.
Abu Umar Az-Zujaji (sahabat AL-Junaid & Ats-Tsauri t : Al-`I’tisham : 122


Sesungguhnya aku bukanlah pembuat bid’ah tetapi adalah pengikut As-Sunnah. Sesungguhnya aku bukanlah seorang qodi (merekakan sebarang syariat) tetapi adalah seorang munaffidz (pelaksana hukum syarak)
Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz

Perhimpunan ini yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dan ia dinamakan bid’ah, kerana dalam bahasa Arab ; sesuatu yang diwujudkan kali pertama dikatakan bid’ah. Bukanlah dimaksudkan dengan bid’ah di sini bid’ah dari segi syarak seperti menggalakkan sesuatu yang tidak diredhoi oleh ALLAH, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh ALLAH, mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh ALLAH. Kerana itu jangan melakukan sesuatu dengan `I’tiqod yang menyalahi syariat. Oleh itu, sekalipun seorang itu melakukan sesuatu yang diharamkan dan dia masih ber`I’tiqod bahawa perkara itu tetap haram, tidak lagi dikatakan bahawa dia telah melakukan bid’ah.
Al-Imam Ibn Taimiyah, Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah 4/224 pada perkataan
Hazrat Umar Al-Khattab R.A mengenai Solat Tarawih yang diimamkan oleh Ubai Ibn Ka’ab R.A sebagai sebaik-baik bid’ah


Bid’ah itu pada asalnya mengadakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dan apabila disebut dalam syarak ertinya sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, jadi ia adalah dikeji. Tetapi jika diteliti, sekiranya ia termasuk dalam perkara yang mustahsan (dianggap baik)di dalam syarak, maka ia bid’ah yang baik. Tetapi jika ia termasuk dalam perkara buruk dipandang syarak, maka ia bid’ah yang dikeji. Dan kalau tidakpun, ia dari perkara harus, dan kadang-kadang ia boleh dikategorikan kepada hukum lima.
Ibn Hajar Al-`Asqolani, Fathul Bari Li Syarhi Sohih Al-Bukhori 4/203


*Pendapat hukum lima (pembahagian bid’ah kepada lima ; wajib, haram, sunat, harus & makruh ini juga diketengahkan oleh Al-Imam Izzudin Abdus Salam yang kemudiannya ditentang ramai ulama’ seperti As-Syatibi bahawa antara kekeliruan tafsiran bahasa dan syarak.
Ketahuilah, walaupun kami menyatakan makan di atas safrah lebih afdhol, tapi tidaklah bererti kami mengtakan makan di atas meja dilarang samada makruh atau haram, kerana tidak tsabit larangan mengenainya. Dan juga dikatakan ; Dia telah melakukan suatu bid’ah selepas Rasulillah S.A.W kerana bukan semua perkara baharu dilarang, tapi yang dilarang ialah bid’ah yang bertentangan dengan sunnah yang sohih dan menolak satu perkara yang diperintahkan oleh syariat sedang ‘illahnya (sebab yang mewajibkan) masih ada. Bahkan melakukan perkara-perkara baru itu menjadi wajib pada keadaan-keadaan tertentu jika berubah sebab-sebabnya. Dan meja itu tidak digunakan melainkan untuk meninggikan makanan supaya mudah dijamah.
Al-Imam Al-Ghozali, Ihya’ Ulumiddeen 2/3


Yang dimaksudkan dengan bid’ah itu ialah perkara yang baru diwujudkan yang tidak ada dalil yang membuktikannya di dalam syariat. Manakala sesuatu yang mempunyai dailil yang menunjukkannya, maka ia bukanlah bid’ah dari segi syarak walaupun ia bid’ah dari segi bahasa.
Al-Imam Ibn Rajab Al Hanbali, Jamie’ul `Ulum wa Al-Hikam, 160


Bid’ah itu dari segi bahasa islah perkara yang baru direka. Manakala dari istilah syarak, perkarayang dilakukan yang meyalahi perintah syarak berdasarkan kepada dalil samada berbentuk khas atau umum.
Al-Imam Ibn Hajar Al-Haitami, Al-Fatawa Al-Hadithiyyah, 205

Khamis, Oktober 09, 2008

Bi'dah - Perantaraan Kepada Kufur 1

Bi'dah
-Perantaraan Kepada Kufur-


Dan apa-apa yang dibawa kepada kamu oleh Rosul maka hendaklah kamu mengambilnya, dan apa-apa yang dilarang oleh Rosul maka hendaklah kamu meninggalkannya.
Al-Hasyr – 7


Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului (hukum) Allah dan RosulNYA dan takutlah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha Mendegar lagi Maha Mengetahui.
Al-Hujurat – 1

Dan barangsiapa yang melanggar batas-batas RosulNYA setelah nyata baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan bukan orang-orang beriman, Kami akan palingkannya ke mana ia berpaling dan akan Kami bakarnya di jahannam, padahal jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali.
An-Najm - 23

Mereka tiada lain hanyalah mengikut sangka-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
An-Nisa’ - 115

Kemudian Kami jadikan engkau atas satu syariat (Islam), maka ikutilah ia dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
Aj-Jatsiyah - 18

Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka berkata: Tidak, bahkan kami mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek-moyang kami, (apakah mereka akan ikuti juga) walaupun nenek-moyang mereka tidak mengerti sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?
Al-Ma’idah - 104

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu ialah Kitabulloh dan sebagus-bagus petunjuk itu ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara ialah perkara baru yang diada-adakan, dan sesungguhnya yang dijanjikan kepada kamu itu pasti akan datang dan tidaklah kamu akan terlepas daripadanya.
Di riwayatkan oleh Ibn Mas’ud R.A, HR Al-Bukhori

Hendaklah kamu dengar dan patuh walaupun kamu diperintahkan oleh seorang hamba Habsyi. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umur di kalangan kamu, nescaya akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafa’ Ar-Rosyideen selepasku dan gigitlah dengan geraham-geraham kamu. Dan jauhilah bid’ah, kerana setiap bid’ah itu sesat.
HR Abu Daud dan At-Tirmizi

Ambillah daripadaku cara kamu mengerjakan ibadah.
HR Muslim, Abu Daud dan An-Nasai

Semua perkara-perkara baru yang diada-adakan adalah bid’ah dan semua bid’ah adalah sesat dan semua kesesatan dalam neraka.
HR Muslim, An-Nasai dan Ahmad

Barangsiapa dengan sengaja berdusta terhadapku, maka bersedialah mengambil tempatnya di dalam neraka.
HR Bukhori, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi dan Ibn Majah

Barangsiapa mengamalkan sesuatu ‘amalan yang bukannya di atas perintah kami, maka ia tertolak.
HR Muslim

Barangsiapa mendatangi orang yang membuat bid’ah dengan tujuan untuk menghormatinya maka sesungguhnya ia telah membantu untuk menghancurkan Islam.
Ummul Mukminin Siti Aisyah R.A, HR Ibn Waddhah

Rabu, Oktober 08, 2008

Al-Muqoddimah

Ya ALLAH,

Kurniakanlah...Taufiq-hidayahMU, RohmatMU,MaghfirohMU,RidhoMU kepada

Diri kami,
Kedua orang tua kami,
Guru-guru kami,
Datuk-nenek kami,
Isteri & anak keturunan kami,
Sahabat-handai kami,
Mahallah kami,
Jiran-jiran kami,
Jemaah2 agama @ Mujahiddeen(daei'ilalloh, hafiz-hafizoh,
`alim-`alimah & qori-qori`ah)yang bergerak di seluruh `alam.
Ummat ISLAM seluruhnya.

Juga kurniakan kepada kami kesihatan tubuh-badan & ketenangan jiwa.
Dengan itu permudahkanlah urusan kami di dunia dan di akhirat.

Ya ALLAH,

Terimalah...Syahadah kami,Solat kami,Saum kami,Dzakat kami,Hajj&Umroh kami.

Ya ALLAH,

Bersihkan diri kami dari sifat-sifat mazmumah,
Maka gantikanlah ia dengan sifat-sifat mahmudah.
Jadikanlah kami mencintai orang Mukmin &
mencintai orang yang mencintaiMU & dicintai oleh mereka.
Jadikanlah kami menggerunkan & digeruni oleh musuhMU & musuh kami.

Ameen ya ROBbal `alamin.